Chceš na Anarchistické knihovně zveřejnit text, ať už originální nebo přejatý odjinud? Na této stránce nalezneš zvyklosti, kterými se řídíme.

Přejímané texty

Zachovej pokud možno přesné znění. Uveď co nejpřesněji verzi textu (např. ISBN). Najdeš-li však chyby či stylistické nedostatky, můžeš je opravit a k textu shrnout, které úpravy byly provedeny.

Někdy je také třeba upravit typografii, aby se zachoval význam, ale využily se možnosti amusewiki (softwaru této knihovny).

Vlastní překlady

Nějakým způsobem uveď verzi překladu, třeba tak, že se pod překlad podepíšeš (pseudonymem, chceš-li). To je kvůli tomu, aby šlo případně rozlišit více překladů jednoho textu.

Pro kvalitní překlad doporučejem, aby se na překlad podívali alespoň dva nezávislí lidé. Např. jeden člověk udělá překlad a druhý jazykové korektury.

U některých pojmů není jasný překlad, např. proto, že v češtině prostě ještě neexistuje alternativa (např. pojmy týkající se genderů. Doporučujeme se proto poradit s co nejvíce lidmi (a podívat se na jiné texty) aby se došlo k co nejpřesnějšímu překladu. (TODO jak nás kontaktovat)

Typografie

Pro příjemné rozložení textu na stránce a mezer mezi znaky je třeba dodržovat typografická pravidla. Zde je jejich přehled. Nejsou to ale rigidní pravidla.

Speciální znaky

Pro psaní speciálních znaků (jako např. â či ≈ a “) na Linuxu doporučujeme použít klávesu Compose Key. Např. následujícím příkazem (pro X11 a ne Wayland) ji lze nastavit na tlačítko print-screen: setxkbmap -option compose:prsc

Více zde.

Gramatika

Pro kontrolu gramatiky doporučujeme prirucka.ujc.cas.cz.

Gender-neutralita

Anarchistická knihovna je taktéž anarcho-feministická, a proto je mezi našimi cíli rozvrácení patriarchátu. Uvěděmujeme si, že v současné společnosti moc patriarchátu sahá do samotného jazyka, který používáme. Proto se snažíme v textech tento svazující vliv rozdrtit.

Například, v současné češtině je běžné používat generické maskulinum znamená, že v případech, kdy mluvíme o množině více lidí (nebo obecně bytostí, které mají gender), pro všechny z nich používáme mužský rod. Např.: „Dita, Markéta a Matyáš šli nakoupit.“ Mužský rod se projevil koncovkou -i. My považujeme tuto vlastnost jazyka za projev patriarchátu – stejně jako považujeme za projev královské moci, když v minulosti bylo nutné králi onikat. Jako součást boje za rozložením patriarchátu tedy chceme novou češtinu, takovou, která neprivileguje muže a která mužům neubližuje (ať už mužství znamená cokoliv).

Jaký to má konkrétní důsledek pro texty zde? Snažme se respektovat existenci marginalizovaných genderů a sexualit a vymaňovat se z generického maskulina tam, kde je to zdvořilé. Snažme se taktéž s jazykem experimentovat a hledat jeho nejosvobozenější podobu.

Přístupnost (accessibility)

Anarchistická knihovna by měla být co nejpřístupnější: a to i pro lidi s postižením. Jako minimum tedy požadujeme, aby použité obrázky měly alt-text: popisek obrázku, který co nejpřesněji vystihne informaci, kterou obrázek předává. Text by měl být čitelný i s použitím čtečky obrazovek.

Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1

How to write an image description

Poslední vstupy

Loading...