Název: Anarchofeministický manifest
Autoři: anonymní, Lin
Zdroj: Získáno 17. 3. 2023 z https://fs8brezna.ecn.cz/files/anarchofem.html
Poznámky: Přeložila: Lin; Zdroj: www.powertech.no/anarchy/maf.html; Český překlad vyšel také v časopisu A-kontra 2/2001.

Toto je manifest jedné skupiny francouzských anarchofeministek.

Většina žen světa nemá právo rozhodovat o důležitých věcech, které se týkají jejich životů. Ženy jsou vystaveny dvěma formám útlaku:

1) sociálnímu útlaku, který se týká všech lidí a

2) sexismu - útlaku a diskriminaci na základě jejich pohlaví.

Existuje pět základních forem útlaku:

Ideologický útlak, vymývání mozků kulturními tradicemi, náboženstvím, reklamou a propagandou. Manipulace a pohrávání si s ženskými pocity a ženskou citlivostí. Všudypřítomné patriarchální a autoritářské názory a kapitalistická mentalita.

Státní útlak, hierarchické organizační formy a řada příkazů jdoucích od shora dolů v interpersonálních vztazích a také v tzv. soukromém životě.

Ekonomické vykořisťování a represe, jako konzumentek, pracovnic v domácnosti a v nízko ohodnocených ženských profesích.

Násilí pod patronátem společnosti a také v soukromé sféře - nepřímé donucování z důvodu neexistence jiných alternativ a přímé fyzické násilí.

Nedostatek organizování, tyranie bezstruktornosti, která ohrožuje odpovědnost a vytváří slabost a pasivitu.

Tyto faktory působí společně a souběžně přispívají k svému vzájemnému udržení v uzavřeném kruhu. Neexistuje žádný univerzální lék, který by mohl tento bludný kruh porušit, ale nezničitelný rozhodně není.

Anarchofeminismus znamená sebeuvědomění. Sebeuvědomění, které odmítá veškeré dohlížitelé. Proto jsou mu blízké principy osvobozování společnosti.

Anarchofeminismus znamená ženskou nezávislost a svobodu na základě rovnosti s muži. Sociální organizování a sociální život, kde nikdo není nikomu nadřazený nebo podřazený a všichni jsou si rovni - ženy stejně tak jako muži. Tento princip se uplatňuje ve všech oblastech sociálního života i v soukromé sféře.

Anarchofeminismus znamená, že ženy si o svých vlastních záležitostech rozhodují samy a samy se o ně také starají. Individuálně v osobních věcech a společně s ostatními ženami ve věcech, které se týkají více žen. Ve věcech, které se týkají obou pohlaví rozhodují muži a ženy na principu rovnosti.

Ženy musí mít možnost rozhodovat samy o svých vlastních tělech. O antikoncepci a věcech týkajících se rození dětí rozhodují také samy ženy.

Proti mužské dominanci, názorům obhajujícím soukromé vlastnění a kontrolu žen a proti represivním zákonům se musí bojovat individuálně a zároveň kolektivně. Stejným způsobem je třeba bojovat za sociální a ekonomickou autonomii žen.

Krizová centra, centra denní péče, studijní a diskuzní skupiny, ženské kulturní aktivity atd. musí být zakládány a vedeny ženami.

Tradiční patriarchální nukleární rodina by měla být nahrazena svobodnými vztahy mezi muži a ženami založenými na rovných právech a rovném rozhodování obou pohlaví s respektem k jejich osobní autonomii a integritě.

Sexuální stereotypy ve vzdělávání, médiích a na pracovištích musí být odstraněny. Udržitelným řešením je sdílení práce oběma pohlavími v zaměstnání, domácím životě a vzdělávání.

Musí být radikálně změněna struktura pracovního života, musí být preferována práce na částečný úvazek a organizovaná kooperace v domácnosti i ve společnosti. Musí být setřen rozdíl mezi mužskou a ženskou prací. Péče o děti by měla být stejně tak mužská jako ženská záležitost.

Ženská moc a ženy-premiérky nevedou ženy k odstranění jejich útlaku. Marxistické a buržoazní feministky svádějí boj o osvobození žen na špatnou cestu. Pro většinu žen není možný feminismus bez anarchismu. Jinými slovy, anarchofeminismus nestojí o moc ženám nebo ženy-premiérky, ale požaduje společnost bez moci a premiérů.

Dvojí útlak žen vyžaduje dvojí boj a dvojí organizování: na jedné straně v feministických federacích a na druhé straně v organizacích anarchistických. Anarchofeminismus je pojítkem mezi těmito dvěma formami.

Opravdový anarchismus musí být také feministický, ačkoliv existuje otázka patriarchálního poloanarchismu a nepravého anarchismu. Je úkolem anarchofeministek a anarchofeministů zabývat se feminismem v rámci anarchismu. Neexistuje žádný anarchismus bez feminismu.

Základním předpokladem anarchofeminismu je, že změny musí začít již dnes a ne zítra nebo až po revoluci. Revoluce musí být permanentní. Musíme začít již dnes s dekonstrukcí útlaku v každodenním životě a musíme také dělat něco proto, abychom tyto vzorce změnili už nyní.

Musíme jednat autonomně, bez delegování jakýchkoliv vůdců s právem rozhodovat o tom, co si přejeme a co bychom měli dělat: musíme se rozhodovat samostatně v osobních záležitostech, společně s ostatními ženami ohledně čistě ženských záležitostí a společně s muži v obecných záležitostech.